E-Mail : it.nagar@amc.gov.in,   amc_anr@rediffmail.com
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
 
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर - स्‍वच्‍छता करतांना 
 
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर - नको प्‍लास्टिक,नको कचरा, स्‍वच्‍छ भारत हाच आमचा नारा
 
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर - नको प्‍लास्टिक,नको कचरा, स्‍वच्‍छ भारत हाच आमचा नारा
 
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर - नको प्‍लास्टिक,नको कचरा, स्‍वच्‍छ भारत हाच आमचा नारा
 
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर - एक कदम स्‍वच्‍छता की ओर
 
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर - एक कदम स्‍वच्‍छता की ओर
 
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर - एक कदम स्‍वच्‍छता की ओर
 
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर - एक कदम स्‍वच्‍छता की ओर
 
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर - एक कदम स्‍वच्‍छता की ओर
 
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर - नको प्‍लास्टिक,नको कचरा, स्‍वच्‍छ भारत हाच आमचा नारा
 
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर - स्‍वच्‍छता ही सेवा
 
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर - एक कदम स्‍वच्‍छता की ओर
 
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर - एक कदम स्‍वच्‍छता की ओर
 
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर - एक कदम स्‍वच्‍छता की ओर
 
अहमदनगर महानगरपालिका - स्‍वच्‍छता ही सेवा आपल्‍यामुळेच फरक पडेल
 
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर - स्‍वच्‍छता ही सेवा 2019-2020
 
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर - स्‍वच्‍छता ही सेवा 2019-2020
 
Service level indicators (FY 2017 18 ) for Ahmednagar Municipal Corporation
 
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर - ओला कचरा -सुका कचरा
 
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर - स्‍वच्‍छ रहा निरोगी रहा
 
अहमदनगर महानगरपालिका - विजय होईल जबरदस्‍त जेव्‍हा शौचालय होईल स्‍वच्‍छ 
 
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर - आमचे ध्‍येय शून्‍य कचरा
 
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर -  स्‍वच्‍छ अॅप डाऊनलोड करा 

स्‍वच्‍छ सर्वेक्षण 2019-2020
Home page !!!
 
 
Next Page >>